iWood 5S20-Kobe

830.000 /m2

Giá phôi tính theo mét dài: 166.000 Đ/m dài

Giá phôi tính theo thanh: 498.000 Đ/Thanh 

Kích thước: 200 x 20 x 3000 mm