iWood PVC5-22

300.000 /m2

Giá tính theo thanh: 893.000 Đ/Thanh

Kích thước: 1220 x 5 x 2440 mm

Số lượng thanh/hộp: