iWood 4S24-33

790.000 /m2

Giá tính theo m dài: 158.000 Đ/m dài

Giá tính theo thanh: 474.000 Đ/Thanh

Kích thước: 200 x 24 x 3000 mm